Propozice

Realizace pochodu:
Myšlenkou realizace pochodu je připomenout jednu z nejvíce významných bitev uskutečněnou na území dnešní ČR. Nesporným výsledkem Velké francouzské revoluce (VFR) a následného vojenského tažení bylo pro evropské státy šíření myšlenky VFR, tedy SVOBODA, ROVNOST, BRATRSTVÍ. Na dobitých a podrobených nevolnických územích byl následně zaveden občanský zákoník. Hlavně svoboda a rovnost před zákonem jsou principy dnešní demokratické společnosti. Odkaz VFR je tedy nadčasový, bohužel vybojovaný krví vojáků na všech stranách. Návaznost charitativní stránky pochodu na Vojenský fond solidarity Armády ČR připomíná, že i současní vojáci Armády ČR jsou nositeli vojenské tradice.

Absolvování pochodu:
Pochod je v každém kalendářním roce možné absolvovat minimálně 1x, maximálně 3x. K tomu jsou námi nabízeny 3 typy tras a jaké si vyberete, nebo jak je zkombinujete je jen na Vás. Absolvovaný typ trasy bude vyznačen i na diplomu udělovanému k medaili, nebo na pamětním diplomu. Datum na diplomech bude jednotný, tzn. „2. 12. 20RR“. Trasu si volíte sami v závislosti na věku přihlášené osoby:
– kategorie A jsou osoby od 15 do 45 let = minimální délka trasy je 20 km
– kategorie B jsou osoby 0 – 15 let a nad 45 let = minimální délka trasy je 10 km
– kategorie C jsou smíšené skupiny osob A + B = minimální délka trasy je 10 km

Při vyplňování přihlášky tedy nezapomeňte vybrat z rolovacího okna jaký typ trasy absolvujete:

1. typ = virtuální trasa
Je možné absolvovat od 1. února do 15. prosince daného roku, kdekoliv na jakémkoliv území podle Vaší volby. Je nutné dodržet minimální délku trasy vzhledem k věku účastníka (nebo složené skupiny různých věkových kategorií) a následně nám zaslat záznam z trekovací aplikace ve formě obrázku, který prokáže, že jste minimální délku trasy absolvovali.  

2. typ = fyzická trasa
Je nutné absolvovat od 1. února do 15. prosince daného roku přímo na území Slavkovského bojiště. Je nutné dodržet minimální délku trasy vzhledem k věku účastníka (nebo složené skupiny různých věkových kategorií) a následně nám zaslat záznam z trekovací aplikace ve formě mapového podkladu, který prokáže, že jste minimální délku trasy absolvovali přímo na bojišti. Pro Vaši inspiraci je v odkazu TRASY uvedeno několik odkazů, které začínají/končí na stejném místě a trasy vedou po významných místech bojiště. Při absolvování trasy je nutné respektovat zákony ČR nejen vzhledem k možnému poškození zemědělských plodin a užívat pouze oficiální komunikace, lesní a polní cesty. 

3. typ = autentická trasa
Vzhledem k autentičnosti je nutné absolvovat mezi 15. listopadem až 15. prosincem daného roku přímo na území Slavkovského bojiště. Je nutné zahájit trasu první den odpoledne a urazit cca 5 km, nouzově přespat na bojišti a druhý den absolvovat zbytek povinné minimální délky trasy vzhledem k věku účastníka (nebo složené skupiny různých věkových kategorií). Následně nám zaslat dva záznamy z trekovací aplikace ve formě mapového podkladu, které prokážou, že jste na bojišti přespali a zároveň absolvovali minimální délku trasy přímo na bojišti. Pro Vaši inspiraci je v odkazu TRASY uvedeno několik odkazů, které začínají/končí na stejném místě a trasy vedou po významných místech bojiště. Při absolvování trasy je nutné respektovat zákony ČR nejen vzhledem k možnému poškození zemědělských plodin a užívat pouze oficiální komunikace, lesní a polní cesty.

Podmínky záznamu trasy:
– záznam trasy musí být odeslán na náš kontaktní e-mail jako obrázek k prokázání absolvování trasy ideálně do týdne od absolvování, nejpozději však do 17. 12. daného roku do 23:59 hodin
– u jednotlivě přihlášených osob stačí jeden záznam z aplikace
– u přihlášených skupin (2 a více osob) stačí jeden záznam z aplikace (dva pro autentickou)

Podmínky přihlášení *:
– stáhněte si přihlášku (.xls) do svého počítače, tu vyplňte a odešlete na kontaktní e-mail: pochod3c@gmail.com co nejdříve.
– po zaslání přihlášky Vám bude zpět do 3 dnů zaslána na e-mail faktura k uhrazení startovného + poštovného a balného
– platbu je nutné zadat své bance nejpozději do 7 dnů od obdržení naší odpovědi s platebními údaji
– výše startovného se může v průběhu roku měnit

Dvojitá nebo trojitá registrace pro Slavkovský pochod:
– máte zájem pochod absolvovat vícekrát v jednom kalendářním roce?
– pokud 2x, tak své údaje vyplňte do dvou řádků přihlášky a rozlišíte pouze kolikátá účast bude daný řádek (např. pro 1. řádek vyberete 1. účast, pro 2. řádek 2. účast). U dvojité registrace požadujeme 2 odlišné záznamy trasy.  
– pokud 3x, postupujte podle předešlého bodu ale použijte 3 řádky. U trojité registrace požadujeme 3 odlišné záznamy trasy.

Registrace na Vojenský pochod ČR (VP) nebo Pochod české státnosti (PČS):
– Jste přihlášeni na jeden z těchto pochodů, nebo na oba? Dejte to při zasílání přihlášky vědět do textu e-mailu a my Vaše zásilky spojíme + upravíme poštovné abyste ušetřili.
– Chcete se spolu se Slavkovským pochodem přihlásit na VP nebo PČS? Vyplňte přihlášky Vámi vybraných pochodů a odešlete je všechny v jednom e-mailu. My už si s nimi poradíme a ocenění Vám pošleme v jedné zásilce po splnění podmínek daných pochodů. 

Podmínky výdeje ocenění:
Ocenění podle výše startovného obdrží poštou každý, kdo vyplní a odešle přihlášku včetně vyplnění správné doručovací adresy, zaplatí startovné v předepsané výši včetně poštovného a balného, absolvuje trasu a její absolvování prokáže podle pokynů na těchto stránkách. Nedopustí se v rámci absolvování trasy protiprávního jednání. Medaile budou zasílány na doručovací adresy nejdříve počátkem podzimu 2021.

Podmínky zrušení registrace, storna startovného, převedení na jinou osobu a propadnutí startovného:
– při nezaplacení startovného ve stanoveném termínu je přihláška zrušena
– po zaplacení startovného není možné registraci zrušit, měnit nebo převést na jinou osobu (platba propadá v plné výši)
– při nezaslání záznamu o absolvování individuální trasy do 17. 12. daného roku, 23:59 hodin, startovné propadá v plné výši bez nároku na vrácení startovného nebo jiné kompenzace

Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®:
pokud vlastníte pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® a máte zároveň zájem o záznam absolvované trasy, odešlete nám pas na adresu „VOJCHOD z.s., Zbýšov 202, 683 52 Zbýšov“ současně s odesláním e-mailu záznamu trasy (kdy do textu e-mailu uvedete, že pas posíláte poštou a máme tedy čekat na jeho doručení). Pas se Vám vrátí potvrzen spolu se zásilkou.
pokud nevlastníte pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® a máte zájem o záznam absolvované individuální trasy, dejte nám spolu se zasláním přihlášky jmenovitě vědět, pro které přihlášené máme pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® vystavit a zaslat spolu se zásilkou
– záznamy do jiných publikací, deníků, deníčku, atd. nebudeme provádět, děkujeme za pochopení

Poštovné a balné:
– pro poštovné je rozhodující počet přihlášených osob s medailí
– u jednotlivců nebo skupin „jen diplom“ je rozhodující částka pro 1 medaili (nejnižší částka poštovného)
– u kombinovaných skupin osob „s medailí a diplomem“ a zároveň osob „jen diplom“ je pro poštovné rozhodující počet osob „s medailí a diplomem“
– námi zveřejněné ceny poštovného a balného vycházejí z oficiálních cen České pošty, s.p. pro poštovné + z ceny bublinkové obálky za 9,- Kč pro zásilky do počtu 4 kusů medailí nebo ceny normované krabice pošty za 24,- Kč pro zásilky nad 5 kusů medailí
– práce související s pečlivým zabalením zásilky jsou účtovány v hodnotě 0,- Kč

Startovné, poštovné a balné:

Dobročinné aktivity:
V současné době nejsme schopni odhadnout zájem o pochod. V rámci dobročinnosti však rádi navážeme na tradici dobročinnosti jako je tomu u Vojenského pochodu ČR a Pochodu české státnosti.

* Poučení přihlašované osoby :
Vyplněním osobních údajů do přihlášky dává přihlašovaná osoba plný souhlas se všemi podmínkami akce a se zpracováním poskytnutých údajů v souladu s podmínkami zveřejněnými na OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Údaje o účastníkovi shromažďuje Česká pochodová liga z.s. + VOJCHOD, z. s. + Asociace uniformovaných pochodů, z. s., především z důvodu vedení dlouhodobého přehledu o účastnících, přiznávání nároku na věrnostní slevy a zasílání e-mailových pozvánek na další akce. Účastník zároveň prohlašuje, že podmínky, pravidla účasti a platné zákony chápe a bude je dodržovat pod hrozbou diskvalifikace v případě jejich porušení. Při porušení je účastník diskvalifikován bez nároku na ocenění a bez nároku na vrácení startovného. Účastník souhlasí s pořizováním a zveřejněním fotografií (příp. videa) z průběhu celé akce na kterých může být sám zachycen a tyto materiály mohou být následně zveřejněny. Pokud si účastník nepřeje zveřejnění takové fotografie (příp. videozáznamu), musí to oznámit přímo fotografovi (osobě provádějící videozáznam), která provádí fotografování a videozáznam, nebo organizátora dodatečně po zveřejnění fotografií požádat o smazání fotografie na které je zachycen.
V rámci své činnosti nevykonává pořadatel pochodu (zapsaný spolek) hospodářskou činnost ve smyslu § 217 odst. 2 Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a není tedy považován za podnikatele ve smyslu § 410 odst. 2 NOZ a tudíž celý oddíl NOZ o „Uzavírání smluv distančním způsobem“ a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory se na pořadatele pochodu nevztahují! To jinými slovy znamená, že není možné odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory pořadatele pochodu „distančním způsobem“ do 14-ti dnů. Veškeré ujednání se řídí podmínkami uvedenými na těchto www stránkách.